Snowflakes

Snowflakes through the macro lens on February 3, 2013.

Snowflakes
Snowflakes